KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İcra-İflas Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

İşe İade Davası Sonucu Takip Edilen Alacaklar İçin İcra İnkar Tazminatı

Y22.HD. E.2012/16976 K.2013/11855 T.21.05.2013

ÖZET: İşçinin ücreti konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığına göre, işe iade dava­sının sonucu olan işçilik alacakları için icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.

Taraflar arasındaki, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenme­si taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davalı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21.05.2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adı­na Avukat C.Ö. geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın söz­lü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakim tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasının kabul ile sonuçlanarak kesinleştiğini, sü­resi içerisinde gerçekleştirdiği işe iade başvurusunun kabul edilmemesi üzerine bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin başlatmış olduğu icra takibinin davalının haksız itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini ve icra inkar tazmi­natının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı, davacının hak kazandığı kıdem tazminatının fesih tarihi itibari ile ödendiğini, takibe kısmi olarak itiraz edilmesi ve alacağın likit olma­ması sebebi ile icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava­nın kısmen kabulüne karar verilmiş, alacağın likit olmadığı gerekçesi ile davacının icra inkar tazminatı istemi reddedilmiştir.

Kararı davacı ve davalı taraflar temyiz etmiştir.

1-                        Dosyadaki  yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge- rektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-              İşçilik      alacaklarıyla ilgili olarak yapılmış olan icra takibine itiraz üze­rine açılan itirazın iptali davasında, yargılama ve icra inkar tazminatı­na karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

İtirazın iptali davasında borçlunun haksızlığına karar verilmesi halin­de ve alacaklının talep etmiş olması şartıyla, yasada gösterilen orandan az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilir. İcra inkar tazmi­natına karar verilebilmesi için alacağın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Özellikle, işçinin kıdemi, ücreti gibi hesap unsurları, işverence bilinen ya da belirlenebilecek hususlardır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8 ve 28. maddelerinin işverene bu gibi konularda belge düzenleme yükümü yüklediği de gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak, hak tartışmalı ise icra inkar tazminatına hükmedilemez.

Somut olayda, taraflar arasında davacının aylık ücret miktarına ilişkin ihtilaf bulunmamaktadır. İşe iade kararı sonrasında işçinin işe başlatıl­maması halinde çalışma süresinin dört aylık boşta geçen süre eklenerek belirlenmesi kanun gereğidir. İşveren tarafından gerçek alacak miktarı belirleyecek bütün öğeler bilinmekte olduğundan alacağın likit olduğunun kabulü gerekir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının icra inkar tazminatı istemi yönünden davanın kabulü gerekirken reddine karar ve­rilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI­NA, davacı yararına takdir edilen 990.00 TL duruşma avukatlık parası­nın karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Kaynak: İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:88, S.2, s.614-615.)


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.