KAYDUL

HUKUK


Makaleler » İdari Yargılama Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

İdari Yargının Görev Alanının Dışında Kalan İşlemler (Yargı Kısıntısı) Olarak Hükümet Tasarrufları

1.Hükümet Tasarrufları – Yargı Kısıntısı

2.Yasama Kısıntısı

a. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler

b. Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri

c. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları ( meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar hariç)

e. Sıkıyönetim Komutanına ve Olağanüstü Hal Bölge Valisine

Tanınan Yetkilerin Kullanılmasına İlişkin İdari İşlemler

Mensupları Hakkındaki Disiplin Cezalarının

Yargı Denetimi Dışına Çıkabilmesi

f. Silahlı Kuvvetler Mensupları Hakkındaki Disiplin Cezaları Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilir.

g. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim halinde, olağanüstü hal ve sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı “olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri”nin anayasaya aykırılığı ileri sürülemez.

h. Milli veya milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara karşı, taraflarca tahkime gidilmesi kararlaştırıldığı takdirde, idari yargı da dahil tüm yargı organlarına başvurulamaz.

j. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sınırlanabilir.

k. Tahkim Kurulu Kararları [Anayasa 59/3: (Ek fıkra: 17/03/2011-6214 S.K./1.md.) Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.]

 

Tags: cumhurbaşkanı | hükümet tasarrufları | idari yargı | ohal | sıkıyönetim | silahlı kuvvetler | tahki kurulu kararları | tahkim | yargı kısıntısı | yasama kısıntısı | yürütmenin durdurulması


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.