KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Ruhsatsız silah bulundurma suçu kapsamında hükmolunan sonuç cezanın adli para cezası olması halinde Kanunun 53/1 inci madde ve fıkrasında yazılı herhangi bir hak yoksunluğuna hükmedilmesi olanaklı değildir.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/1-65

K. 2011/77

T. 3.5.2011

ÖZET : Uyuşmazlık, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli para cezasıyla cezalandırılan sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir. Maddenin açık düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, ancak hükmolunan cezanın hapis cezası olması halinde maddenin uygulanması olanaklıdır. Hükmolunan sonuç cezanın adli para cezası olması halinde Kanunun 53/1 inci madde ve fıkrasında yazılı herhangi bir hak yoksunluğuna hükmedilmesi olanaklı değildir.

Somut olayda, sanık hakkında sonuç olarak adli para cezasına hükmolunmuş olması karşısında, hak yoksunluğuna hükmedilmesi yasaya aykırı ve isabetsizdir.

DAVA : Sanık N. E.'ün ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 6136 Sayılı Kanunun 13/3 ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 62 ve 52 nci maddeleri uyarınca özgürlüğü bağlayıcı cezadan çevrilmiş olan 6000 TL ve doğrudan hükmolunan 400 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 5237 Sayılı T.C.K.nın 52/4 üncü maddesi uyarınca adli para cezasının taksitlendirilmesine, sanık hakkında 53 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7.4.2009 gün ve 428-111 Sayılı hüküm, sanık müdafiince temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 4.5.2010 gün ve 7244-3294 sayıyla onanmıştır.

Yargıtay C. Başsavcılığı ise 11.3.2011 gün ve 251865 sayı ile;

"... Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7.4.2009 gün ve 2008/428 E.-2009/111 Sayılı dosyasının incelenmesinde;

İzinsiz silah taşımak suçundan sanık N. E.'ün 6136 Sayılı Kanunun 13/1, T.C.K.nın 62, 53/1, 50, 52 52/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, hürriyeti bağlayıcı ceza adli para cezasına çevrildiği halde T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulandığı ve bu hükmün Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasına..." karar verildiği anlaşılmıştır.

"... 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesine göre belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için kişi hakkında hapis cezasına hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, adli para cezasına hükmolunan sanığın sözkonusu maddedeki haklardan yoksun bırakılması yasaya aykırıdır..." görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün bozulması talebinde bulunmuştur.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : İnceleme, sanık N. E. hakkında kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.

Özel Daireyle Yargıtay C.Başsavcılığı arasında oluşan ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli para cezasıyla cezalandırılan sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.

Dosyanın incelenmesinde;

Yerel mahkeme tarafından sanığın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan eylemine uyan 6136 Sayılı Kanunun 13/3 ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 62 ve 52 nci maddeleri uyarınca sonuç olarak özgürlüğü bağlayıcı cezadan çevrilmiş olan 6000 TL ve doğrudan hükmolunan 400 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkında 53 üncü maddenin uygulanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

5237 Sayılı T.C.K.nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası,

" ( 1 ) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a- ) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b- ) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

c- ) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d- ) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e- ) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır" şeklinde düzenlenmiş olup, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak kişinin 5 bent halinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Maddenin açık düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, ancak hükmolunan cezanın hapis cezası olması halinde maddenin uygulanması olanaklıdır. Hükmolunan sonuç cezanın adli para cezası olması halinde Kanunun 53/1 inci madde ve fıkrasında yazılı herhangi bir hak yoksunluğuna hükmedilmesi olanaklı değildir.

Somut olayda, sanık hakkında sonuç olarak adli para cezasına hükmolunmuş olması karşısında, 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları uyarınca hak yoksunluğuna hükmedilmesi yasaya aykırı ve isabetsizdir.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının sanık N. E. yönünden kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulanması isabetsizliğinden BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu aykırılığın 1412 Sayılı cyuy'nın 5320 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 322 nci maddesi gereğince Ceza Genel Kurulunca düzeltilmesi olanaklı olduğundan, 53 üncü maddenin uygulanmasına dair bölümün hüküm fıkrasından çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- ) Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının kabulüne,

2- ) Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 4.5.2010 gün ve 7244-3294 Sayılı onama kararının sanık Nida Ertürk'ün 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçu yönünden kaldırılmasına,

3- ) Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7.4.2009 gün ve 428-111 Sayılı hükmünün sanık Nida Ertürk yönünden, koşulları bulunmadığı halde 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulanması isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Ancak, bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 Sayılı cyuy'nın 5320 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 322 nci maddesinin verdiği yetki gereğince, hüküm fıkrasından 5237 Sayılı T.C.K.nın 53 üncü maddesinin uygulanmasına dair bölümün çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA,

4- ) Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 03.05.2011 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

Tags: ceza davası | ceza davası avukatı | ceza kanunu | ceza mahkemesi | istanbulda ceza avukati | perpada ceza avukatı | silah ruhsatı | şişlide ceza avukatı


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.