KAYDUL

HUKUK


Pazar, 23 Haz 2024

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKU

    ● İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
    ● İşveren işçi ilişkilerine dair alacak, tazminat ve davalar
    ● İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü
    ● İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi
    ● Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma davalarının halli, iş kazası ve hastalık
    ● İşe iade davaları
    ● Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri
    ● Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
    ● Hizmet akidleri
    ● Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları
    ● İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
    ● Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
    ● İş-Kur, Çalışma Bakanlığı, Sigorta ve Bağkur’a karşı dava açılması
    ● Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü
    ● Emeklilik işlemleri ile ilgili davalar
    ● Yurt dışı borçlanma davaları

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

    ● Tapu iptali ve tescil davaları
    ● Şufa davaları
    ● Men'i müdahale davaları
    ● Ecri misil davaları
    ● Muvazaa nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları
    ● Geçit hakkı davaları
    ● Tespit davaları
    ● İzale-i şüyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
    ● Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları
    ● Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali-tescil ve alacak davaları
    ● Menkul ya da gayrimenkul kira sözleşmesinden doğan davalar
    ● Avukat denetiminde İpotek ve Rehin tesisi•
    ● İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi
    ● Elatmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Men'i)
    ● Kamulaştırma, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları,
    ● Kamulaştırmasız el atma davaları,
    ● Orman Hukuku ve orman arazileri, 2B uygulaması veya başka sebeplerle idare tarafından açılan davaların takibi, tapusu mahkeme kararı ile iptal edilen 2B nitelikli taşınmazlar veya orman sınırları içinde kalan taşınmazlar ile ilgili dava ve işlerin takibi,
    ● İmar mevzuatı uygulamaları, imar planları, imar planında kamuya ait olacak şekilde
    ayrılan taşınmazların hukuki durumları ile ilgili uyuşmazlıklar;•
    ● Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
    ● Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
    ● Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi
    ● Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil
    ● Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri
    ● Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi
    ● İpotek işlemleri tesisi
    ● Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri
    ● Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, finans,inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
    ● Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
    ● Kat karşılığı sözleşmelerde mülkiyet problemleri, tapu iptalleri tazminatlar
    ● Arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri
    ● Müteahhit istihkakları
    ● İnşaatlarda eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili davalar
    ● İmar sorunları
    ● Toplu konut projeleri

İDARE HUKUKU

    ● İdarinin işlem ve eylemlerine karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay'da açılacak tam yargı ve idari işlemlerin iptali davalarının takibi
    ● Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
    ● Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi
    ● Maden mevzuatı kapsamında idari uyuşmazlıkların çözümü
    ● Enerji mevzuatı kapsamında idari uyuşmazlıkların çözümü
    ● Kamu görevlileri mevzuatı kapsamında iptal ve tam yargı davaları
    ● Terörle Mücadele mevzuatı kapsamında iptal ve tam yargı davaları
    ● İdarenin sorumluluğu kapsamında tam yargı davaları
    ● Bağımsız idari otoritelerin işlemlerine karşı iptal ve tam yargı davaları


VERGİ HUKUKU

    ● Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
    ● Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
    ● Vergi davaları
    ● Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün isletilmesi


TAZMİNAT HUKUKU

    ● Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
    ● Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
    ● Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
    ● Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
    ● Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini
    ● Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında temsil
    ● Destekten yoksun kalmaya iliksin tazminat davaları
    ● İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
    ● Elektrik çarpması sonucu ölüm ve yaralanmaya bağlı maddi-manevi tazminat davaları
    ● Tıp hukukundan kaynaklanan tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı talepleri


İCRA İFLAS HUKUKU

    ● Şahıslar ya da şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi ve alacak tahsili,
    ● Çek, senet ve ilamsız icra takipleri,
    ● İtirazın iptali davası, iflasın ertelenmesi
    ● Nafaka alacaklarının takibi
    ● Toplu icra takibi, şirketler  adına takipler
    ● İcra takibine itiraz
    ● İpoteğin Paraya Çevrilmesi ve  Menkul Haczi
    ● İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takip
    ● İstihkak davaları
    ● İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz,
    ● İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz,
    ● Menfi tespit ve istirdat davaları
    ● Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar


AİLE HUKUKU

    ● Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma  davaları,
    ● Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı, tescili
    ● Nafaka, tazminat ve tedbir talepli boşanma davaları
    ● Velayet davaları
    ● Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
    ● Yabancı ülke mahkemelerince verilmiş boşanma kararlarının Türkiye'de Tanınma ve Tenfizi
    ● Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
    ● Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyadı Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kaza-i Rüşt Davaları,
    ● Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,
    ● Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,


MİRAS HUKUKU


    ● Mirasın Reddi,
    ● Mirastan Feragat,
    ● Iskat,
    ● Mirasçılık Belgesinin alınması,
    ● Mirasçılık Belgesinin İptali,
    ● Miras Paylarının Devri,
    ● Miras Ortaklığı İçin Temsilci Atanması,
    ● İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi,
    ● Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
    ● Miras sebebi ile açılacak izaleyi şüyu davaları
    ● İzale-i Şüyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
    ● Terekede İhtiyati Tedbirler,
    ● Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
    ● Vasiyetnamenin İptali Davası,
    ● Mirasta İade Davası,
    ● Miras Sözleşmesi,
    ● Vasiyetname Düzenlemesi,
    ● Miras Taksim Sözleşmesi düzenlenmesi,


CEZA HUKUKU

    ● Hazırlık soruşturmalarında müdafilik karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma.
    ● Ağır ceza davalarında avukatlık hizmetleri, duruşmalara katılma
    ● Ceza kararlarına itiraz edilmesi
    ● Ceza kararlarının temyizi
    ● Sanık ve Katılan vekilliği
    ● Ceza yargılamasının her aşamasında müdafilik hizmetleri
    ● Hazırlık soruşturmalarında müdafilik, karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,
    ● Sorgu hâkimliğinde savunmaya katılma,
    ● Ağır ceza davalarında avukatlık hizmetleri, duruşmalara katılma,
    ● Ceza kararlarına itiraz edilmesi,
    ● Ceza kararlarının temyizi,
    ● Sanık ve Katılan vekilliği,
    ● Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları,
    ● Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiliğie-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.