KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Hukuk »
Salı, 06 Ara 2022

Davacı kadının birlik görevlerini ihmal etmesine karşılık, davalı kocanın eşine birden çok kez fiziksel şiddet uyguladığı anlaşıldığında eşine göre davalı koca daha ağır kusurlu hale geldiğinden davacı kadının tazminat taleplerinin kabülü gerekir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25557

K. 2013/10761

T. 16.4.2013

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından; kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan tahkikat ve toplanan delillerden; davacı kadının birlik görevlerini ihmal etmesine karşılık, davalı kocanın eşine birden çok kez fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; boşanmaya neden olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte, eşine göre davalı koca daha ağır kusurludur. Durum böyleyken; mahkemece davacının davalıyla eşit kusurlu olarak kabul edilmesi doğru olmadığı gibi; hatalı kusur belirlemesi gerekçe gösterilerek davacının maddi ( TMK md. 174/1 ) ve manevi ( TMK md. 174/2 ) tazminat taleplerinin reddi de doğru olmamış; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve buna bağlı davacının maddi ve manevi tazminat talebi yönünden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: koca | aile hukuku avukatı | boşanma davası avukatı | çağlayan adliyesi avukat | fiziksel şiddet ugylayankusur | istanbul avukat | kadına fiziksel şiddet | nafaka şartları | perpa avukat | tazminat avukatı | yoksulluk nafakası talebi


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.