KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İdari Yargı±lama »
Pazar, 23 Haz 2024

Yıkım Kararı Verilen Yapı ve Kiracının Dava Açma Ehliyeti

T.C.

DANIŞTAY

6. DAİRE

E. 1983/737

K. 1983/3372

T. 4.11.1983

DAVA : Dava, davacının kiracısı olduğu, yapının yıkılacak derecede tehlikeli olması nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 50.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış, yık ma kararının muhatabının mal sahibi olduğu buna göre de kiracı olan davacının dava açma ehliyeti bulunmadığı nedeniyle İdare Mahkemesi kararıyla reddedilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 2.maddesinde, idari işlemler hakkında, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenlerin iptal davası açabilecekleri kurala bağlanmıştır.

 

İptali istenilen yıkmaya ilişkin işleme konu yapıda kiracı olarak otur duğu tartışmasız olan davacının, işlemin uygulanması halinde yapı yıkı lacağından, menfaatinin ihlali söz konusu olduğu ve tebligatın sadece mal sahibine yapılmasının da dava açma hakkını ortadan kaldırmıyacağı açıktır.

 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının davanın esası hakkında karar verilmek üzere bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.