KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İdare Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Karayollarında Yol Çalışması ve Dinamit Patlatılması İle Oluşan Zararlar

 1. Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü bir kamu tüzel kişisidir.
 2.  Anılan tüzel kişiliğin eylem ve işlemleri kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 
 3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerekir. Y 4. HD E: 2016/15161 K: 2019/421 T:04/02/2019 
Karara konu dava:
 1. Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar Karayolları Genel Mü- dürlüğü ve diğerleri aleyhine 10/02/2010 gününde verilen adli yardım talepli dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece adli yardım talebi kabul edilerek yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan ... vekili ve Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğünün temyiz itirazlarının incelenmesinde:
 2.  Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliş- kindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan ... ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.
 3.  Davacı, ... - ... ... mevkinde yol yapım çalışması sebebiyle seyahat etmekte olduğu aracın jandarma ekiplerince durdurulduğunu ve yol çalışmaları nedeniyle dinamit patlatılacağından geçişlere izin vermediğini, dinamit patlaması üzerine yerden kopan taş parçalarından birinin başına isabet ettiğini ve yaralandığını, yaralanmanın hayatını tehlikeye soktuğunu, davalıların kusurlu olduklarını belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir. Davalılardan ..., davaya cevap vermemiştir. 
 4. Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğü, idareye izafe edilecek bir kusurun olmadığını, patlamanın jandarmanın gözetiminde yapıldığını, yolun her iki tarafının güvenli mesafelerle trafiğe kapatıldığını, idarenin gerekli özeni göstererek gereken tedbirleri aldığını, patlamanın şantiye şefi ve ateşçisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 
 5. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 6. Davalı ... Genel Müdürlüğü bir kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel ki- şiliğin eylem ve işlemleri kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir.
 7.  İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 
 8. 2577 sayılı İdari Yargı- lama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerekir. Mahkemece, davalı idare yönünden uyuşmazlığın çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu benimsenerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekir. 2-Davalılardan ...’nın temyiz itirazlarının incelenmesinde: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tüm temyiz itirazları reddedilmelidir.
 9.  SONUÇ Temyiz edilen kararın yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Genel Müdürlüğü yararına BOZULMASINA, davalılardan ...’nın temyiz itirazlarının (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle reddine 04/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Tags: idare | idari eylem | kara yolları | tam yargı davası | tazminat davası


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.