KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İş Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/120-K. 2016/104 ve  14.12.2016 tarihli karar:

  • " Nüfus kayıtlarından,davacının 18 yaşını 20.04.1992 tarihinde doldurduğu, 
  • işe giriş bildirgesinin 1991 tarihinde, yani 01.04.1981 tarihinden sonra düzenlenmiş olduğu,
  •  01.04.1981 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle 18 yaşını tamamladığı tarihin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, 
  • ilk derece mahkemesinin bu durumu göz ardı ederek karar vermiş olduğu anlaşılmış; 
  • davalı tarafça ileri sürülen istinaf sebepleri arasında bu durum belirtilmemiş ise de,
  •  sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan
  •  bu durumun re'sen dikkate alınması gerekir,
  •  yerel mahkeme kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle yasaya aykırılığın giderilebileceği anlaşılmıştır."

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davalının 07.11.2016 tarihli istinaf başvurusunun reddine,

2-İstanbul Anadolu ... İş Mahkemesinin ..... Esas, ......... Karar sayılı 03.11.2016 tarihli kararının kaldırılmasına,

3-Davanın kısmen kabulüne,

4-Davacı X'in, ......... sicil numaralı ............ isimli işyerinde 01.05.1991 tarihinde çalışmaya başladığının, 18 yaşını doldurduğu 20.04.1992 tarihinin davacının sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğinin TESPİTİNE,

5-Fazlaya ilişkin istemin reddine,

6-Davalı harçtan bağışık olduğundan karar harcı alınmasına yer olmadığına,

7-Davacı tarafından yatırılan başvuru ve karar harcı toplamı olan 55,40 TL'nin karar kesinleştikten sonra ve istek halinde davacıya iadesine,

8-Karar tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre ve davanın reddedilen kısmı dikkate alınarak hesaplanan 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

9-Davacı tarafından karar ve başvuru harcı dışında harcanan toplam 126,50 TL yargılama giderinin davanın kabul edilen kısmı dikkate alınarak 63,25 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Davacı tarafından peşin olarak ödenen gider avansından karar kesinleşinceye kadar yapılan harcamalar mahsup edildikten sonra bakiye gider avansının karar kesinleştikten sonra ve istek halinde davacıya iadesine,

11-Davalı harçtan bağışık olduğundan istinaf karar harcı alınmasına yer olmadığına,

İlişkin, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, 14.12.2016 tarihinde oy birliği ile tebliğden itibaren sekiz ( 8 ) gün içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu olanaklı olarak karar verildi." 

Kaynak: Kazancı Bilgi Bankası


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.