KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İş Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Fazla Çalışma (Mesai) ve Genel Tatil Ücretinin İspatında Aynı İşveren Hakkında Verilen Başkaca Kararların Etkisi

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/8858

K. 2015/16513

T. 6.5.2015

ÖZET : Dava; fazla çalışma ve genel tatil ücret alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin yazılı delillerle ispatlayamadığı, bu yönde dinletmiş olduğu davacı tanıklarının ise davalı işverenliğe karşı davalarının bulunması nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle taleplerinin reddine karar verilmiştir. İş Mahkemesi dosyalarında aynı işverenlik aleyhine açılan davada mahkemece fazla mesai ve genel tatil alacaklarının hüküm altına alındığı, söz konusu kararların davalı vekili tarafından temyizi üzerine dairece onandığı anlaşılmakla, davacının fazla mesai ve genel tatil ücreti taleplerinin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 01.06.2011 tarihinden iş akdinin haksız olarak feshedildiği 05.03.2012 tarihine kadar davalı şirkette CNC ustası olarak çalıştığını, son net ücretinin 1.820 TL olduğunu, normalde hafta içi 08.30-18.30 ve cumartesi 08.30-13.00 olmasına rağmen hafta içi çıkışının 20.00'dan, cumartesi günleri 15.30'dan önce olmadığını iddia ederek ihbar tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B- ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın dava şartı noksanlığından usulen dinlenebilir olmadığını, davacının 01.06.2011 tarihinden iş akdinin feshi tarihine kadar müvekkili firmada CNC operatörü sıfatıyla asgari ücretle çalıştığını, bordro üzerinden imzalayarak aldığı maaşın gerçek maaşları olduğunu, kayıt dışı bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, müvekkili işyerinde fazla çalışma ve fazla mesai uygulaması olmadığını, ödenmemiş herhangi bir yasal hak ve alacağı bulunmadığını, davacı işçilerin işyerini terk etmek, işi bırakmak adına suni bir gündem yarattığını ve uyguladıklarını, hiçbir haklı mazeretleri bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ihbar tazminatı ve ücret alacağının tahsiline, fazla mesai ve genel tatil alacak taleplerinin sübut bulmadığından reddine karar verilmiştir.

D- ) Temyiz:

Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

E- ) Gerekçe:

1- )Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Her ne kadar mahkemece, davacı tarafın fazla mesai yaptığını ve genel tatillerde çalıştığını yazılı delillerle ispatlayamadığı, bu yönde dinletmiş olduğu davacı tanıklarının ise davalı işverenliğe karşı davalarının bulunması nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de;

İstanbul Anadolu 6. İş Mahkemesinin 2012/159 E, 2013/350 K ve 2012/161 E, 2013/351 K sayılı dosyalarında aynı işverenlik aleyhine açılan davada mahkemece fazla mesai ve genel tatil alacaklarının hüküm altına alındığı, söz konusu kararların davalı vekili tarafından temyizi üzerine dairemizin 01.04.2015 tarih ve 2013/15930 Esas, 2015/12859 Karar, 2013/15931 Esas, 2015/12860 Karar sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmakla, davacının fazla mesai ve genel tatil ücreti taleplerinin yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(Kaynak: Kazancı Bilgi Bankası)


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.