KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Milletlerarası Özel Hukuk »
Pazar, 23 Haz 2024

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma

 Dava; evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Fuhuş kaydı nedeniyle Türk vatandaşlığına alınmama durumu söz konusu ise de, söz konusu kaydın Türk vatandaşı ile evliliğin yapıldığı yıldan önceye ilişkin olması, evlilik tarihinden itibaren de aynı yönde herhangi bir bulgunun bulunmaması, aksine evlilik birliği içinde doğan bir çocuğun olmasının yanında, Ön İnceleme ve Araştırma Formu ile Mülâkat Formunda evlilik birliğinin formalite olmadığının belirtilmiş bulunması karşısında, davacının, "evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama" koşuluna sahip olmadığı yönündeki değerlendirmenin, hukuken kabul edilebilir somut bilgi-belgeye dayanmadığı; tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın onanması gerekir.

T.C.

DANIŞTAY

10. DAİRE

E. 2012/3265

K. 2015/4437

T. 19.10.2015

• EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA ( İstemin Reddi İşleminin İptali İstemi - Fuhuş Kaydı Nedeniyle Türk Vatandaşlığa Alınmama Durumu Söz Konusu İse de Kaydın Türk Vatandaşı İle Evliliğin Yapıldığı Yıldan Önceye İlişkin Olduğu/Evlilik Tarihinden İtibaren de Aynı Yönde Herhangi Bir Bulgu Bulunmadığından İstemin Kabul Edileceği )

• FUHUŞ KAYDI ( Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma İsteminin Reddi İşleminin İptali İstemi - Fuhuş Kaydı Nedeniyle Türk Vatandaşlığa Alınmama Durumu Söz Konusu İse de Kaydın Türk Vatandaşı İle Evliliğin Yapıldığı Yıldan Önceye İlişkin Olduğu/İstemin Kabulüne İlişkin Mahkeme Kararının Onanması Gerektiği )

• EVLİLİK BİRLİĞİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİR FAALİYETTE BULUNMAMA KOŞULU ( Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma İsteminin Reddi İşleminin İptali İstemi - Fuhuş Kaydı Nedeniyle Türk Vatandaşlığa Alınmama Durumu Söz Konusu İse de Kaydın Türk Vatandaşı İle Evliliğin Yapıldığı Yıldan Önceye İlişkin Olduğu/İstemin Reddi İşleminin İptali Gerektiği )

5901/m.16/1-b

ÖZET : Dava; evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Fuhuş kaydı nedeniyle Türk vatandaşlığına alınmama durumu söz konusu ise de, söz konusu kaydın Türk vatandaşı ile evliliğin yapıldığı yıldan önceye ilişkin olması, evlilik tarihinden itibaren de aynı yönde herhangi bir bulgunun bulunmaması, aksine evlilik birliği içinde doğan bir çocuğun olmasının yanında, Ön İnceleme ve Araştırma Formu ile Mülâkat Formunda evlilik birliğinin formalite olmadığının belirtilmiş bulunması karşısında, davacının, "evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama" koşuluna sahip olmadığı yönündeki değerlendirmenin, hukuken kabul edilebilir somut bilgi-belgeye dayanmadığı; tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın onanması gerekir.İstemin Özeti : Ukrayna uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yaptığı başvurunun, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde belirtilen şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin 22/3/2011 tarih ve 26204 sayılı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; 1997 yılına ait bir fuhuş kaydı nedeniyle Türk vatandaşlığına alınmama durumu söz konusu ise de, söz konusu kaydın Türk vatandaşı ile evliliğin yapıldığı 2002 yılından önceye ilişkin olması, evlilik tarihinden itibaren de aynı yönde herhangi bir bulgunun bulunmaması, aksine evlilik birliği içinde 2004 yılında doğan bir çocuğun olmasının yanında, Ön İnceleme ve Araştırma Formu ile Mülâkat Formunda evlilik birliğinin formalite olmadığının belirtilmiş bulunması karşısında, davacının, "evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama" koşuluna sahip olmadığı yönündeki değerlendirmenin, hukuken kabul edilebilir somut bilgi-belgeye dayanmadığı; bu durumda, davacının, "evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama" koşuluna sahip olmadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığına alınmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Ankara 13. İdare Mahkemesinin 12/1/2012 tarih ve E.2011/1447, K.2012/84 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, davacı hakkındaki oluşan adli kayıtların evlilik tarihinden önce olmasının, bu eylemlerini ortadan kaldırmayacağı, vatandaşlığa alınma hususunda mevzuatın kişilere kesin bir hak tanımadığı, idarenin takdir hakkı bulunduğu ileri sürülerek 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyiz yoluyla incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

SONUÇ : Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 13. İdare Mahkemesinin 12/01/2012 tarih ve E.2011/1447, K.2012/84 sayılı kararının ONANMASINA, 19.10.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.(Kaynak: Kazancı Bilgi Bankası)

Tags: avukat ara | idari dava | idari dava avukatı | istanbul avukat | türk vatandaşlığı


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.