KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İcra-İflas Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

İcra takiplerinde haklı çıkan taraf lehine hükmedilen % 40'lık icra inkar tazminatı 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren %20 olarak uygulanmak zorundadır

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6219

K. 2013/10193

T. 27.6.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

2004 Sayılı İ.İ.K.nun 150/a maddesi göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanunun 68/ son maddesinde: "... itirazın kaldırılması talebinin esasa dair sebeplerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı sebeplerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir..." düzenlemesi yer almakta iken, 2.7.2012 tarihli ve 6352 Sayılı Kanunun 12. maddesiyle tazminat oranı % 20 olarak değiştirilmiştir. Bu durumda 2.7.2012 tarihinde 6352 Sayılı Yasayla yürürlüğe giren bu değişiklik sebebiyle bu tarihten itibaren tazminat oranının % 20 olarak uygulanması gerekir. Somut olayda, itirazın kaldırılması talebi kısmen kabul kısmen reddedilen alacaklı aleyhine gerekçe ve nedenleri tartışılıp gösterilmeden Yasada öngörülen % 20 oranın üzerinde tazminata karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366. ve 6100 Sayılı H.M.K.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı H.U.M.K.nun  428, maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca H.U.M.K.nun 388/4. ( H.M.K.m.297/ç ) ve İ.İ.K.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: bakırköyde icra avukatı | çağlayanda çek avukatı | caglayanda icra avukati | çek takibi avukatı | çekin miktar kısmında tahrifat | çekte tahrifat | icra avukatı | istanbul çek avukatı | istanbul icra avukatı | kartalda icra avukatı | senet takibi avukatı | senette tahrifat


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.