KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Usul Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Hakimin Uygulanacak Hukuku Bulma Ve Uygulama Vazifesi

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18647

K. 2013/1619

T. 5.2.2013

• DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLDİĞİ ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Sona Ereceği )

• TAHLİYE İSTEMİ ( Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Kiraya Verildiği/Devlet İhale Kanunu İle Kiraya Verilen Taşınmazlarda Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Sona Ereceğinin Düzenlendiği - Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı/Tahliyeye Karar Verileceği )

• İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Kiraya Verildiği - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Sona Ereceğinden Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği )

• BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAN TAHLİYE İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu İle Kiraya Verilen Taşınmazlarda Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Sona Ereceğinin Düzenlendiği/Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı - Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının Kiralanandan Tahliyesine Karar Verileceği )

2886/m.75

5393/m.15

6100/m.33

1086/m.76

ÖZET : Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Sözleşme ile davacı belediyeye ait taşınmaz, restoran olarak kullanılmak üzere davalıya kiralanmıştır. Devlet İhale Kanunu ile kiraya verilen taşınmazlarda sözleşme süresi sonunda sözleşmenin sona ereceğini düzenlemektedir. Bu hüküm belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Mahkemece başkaca bir sebep aranmaksızın sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.9.2008 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ile davacı belediyeye ait taşınmaz, restoran olarak kullanılmak üzere davalıya kiralanmıştır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 10. maddesinde de kiracının ihale şartnamesinde yer alan şartları aynen kabul ettiği belirtilmiştir. Kiralayanın sıfatı, kiralananın niteliği ve sözleşme hükümleri itibariyle kiralananın davacı tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davalıya kiralandığı anlaşılmaktadır. Anılan yasanın 75/3maddesi ise, taşınmazın ne şekilde tahliye edileceği hususunu düzenlemiş olup buna göre “kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülkiye amirince en geç on beş gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edilir.” Bu hüküm 2886 Sayılı Kanun ile kiraya verilen taşınmazlarda sözleşme süresi sonunda sözleşmenin sona ereceğini düzenlemektedir.

Öte yandan 13.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Taşınmazın musakkaf ya da gayrimusakkaf nitelikte olmasının önemi bulunmamaktadır.

1086 Sayılı HUMK'nun 76. ( 6100 Sayılı HMK'nun 33. ) maddesi gereğince bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Bu durumda, mahkemece başkaca bir sebep aranmaksızın sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 05.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.