KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ticaret Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı kişinin sigorta şirketi aleyhine açtığı hasar bedelinin tazmini davasında davacının alkollü olması ile düşüp kolunu kırmasının sigorta şirketi tarafından ispatlanamaması halinde dava kabul edilir

Sigorta uyuşmazlıklarında danışmanlık için TIKLAYINIZ

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/584

K. 2006/415

T. 23.1.2006

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 11.10.2004 tarih ve 2004/235-2004/1192 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı sigorta şirketi nezdinde Sağlık Sigorta Poliçesiyle sigortalı olduğunu poliçe süresi içerisinde düşmesi sonucu iki kolunun kırıldığını, önce A... Hastanesi'ne kaldırıldığını daha sonra  B... Hastanesine gidip tedavi olduğunu isteme karşın müvekkili alkollü olduğundan tedavi giderlerinin teminat içerisinde olmadığı neden gösterilip, hasar bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, şimdilik ( 2.024383115 )TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, A... Hastanesi'ndeki ilk tetkikte davacının alkollü olduğunun tespit edildiğini ve Poliçe Özel Şartları'nın 4/17 maddesi uyarınca tedavi giderlerinin teminat dışı kaldığını savunarak, davanın reddini istemiş, ayrıca karşılık dava ile ilk tedavi gideri olarak ödedikleri ( 198.940.000 )TL'nin davacıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, asıl davanın kabulüne, karşı davanın REDDİNE dair verilen karar dairemizin 02.10.2003 tarih 2003/2604-8637 sayılı kararı ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, alkollü olma ile davacı sigortalının düşüp kolunun kırılması arasında bir illiyet bağı bulunmadığı, davacının alkolün etkisi altında düştüğünün davalı tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle, asıl davanın kabulüne, karşı davanın REDDİNE karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 99.21 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 23.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: çağlayan ticari dava avukatı | perpa ticari dava avukati | sigorta avukatı | sigorta hukuku | sorumluluk hukuku | ticari dava avukati


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.