KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Borçlar Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Ecrimisil Hesap Yöntemi

Arsa niteliğindeki taşınmaza ilişkin ecrimisil tespitinde; yakın çevredeki arsaların durumu, kira bedelleri, nasıl kiralandıkları gibi olgular dikkate alınmalıdır.*Y. 5. HD. E.2017/929 K.2017/24634 T.14.11.2017

  1. Dava ecrimisil istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor hüküm kurmaya elverişli değildir.Şöyle ki; 
  2. Arsa niteliğindeki dava konusu taşınmaza ecrimisile hükmedilebilmesi için taşınmazın bulunduğu mevkide diğer arsaların ecrimisil istemi süre içinde kiraya verilip verilmedikleri, 
  3. veriliyor ise nasıl ve ne şekilde kiralandıklarının taraflardan delileri ile birlikte sorulmak suretiyle tespit edilmesi
  4.  varsa emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek
  5.  bu yönden mahallinde keşif yapılıp alınacak rapor doğrultusunda hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden,
  6.  varsayıma dayalı olarak ve farklı yöntemle ecrimisil hesabı yapan rapor esas alınarak eksik inceleme ile hüküm kurulması, Doğru görülmemiştir. 
  7. Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U....nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.